Jednym z celów wprowadzenia RODO, było wzmocnienie Twojego prawa do ochrony prywatności oraz wzmocnienia prawa do kształtowania sposobów przetwarzania już udostępnionych Administratorowi danych osobowych. Cel ten został osiągnięty przez wskazanie w przepisach praw przysługujących osobie fizycznej, które poniżej staraliśmy się opisać w przejrzystej formie.

Wskazane poniżej uprawnienia Możesz wykonać:

 • droga mailową, wysyłając email na adres: ochronadanychosobowych@ad-rem.com.pl lub
 • zwracając się do nas pisemnie na adres: AdReM Nieruchomości Sp. z o. o. w Warszawie (02-703 Warszawa) ul. Bukowińska 24A/34.

Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych zachęcamy do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyśpieszy weryfikację autentyczności złożonego wniosku.


 Zasady składania wniosków


1. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, dane teleadresowe oraz szczegóły żądania (np. określenie z jakiego prawa chcesz skorzystać)
2. Wniosek rozpatrywany jest:
 • w ciągu 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania,
 • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi możemy wydłużyć o kolejne dwa miesiące, o czym poinformujemy wnioskującego,
 • w przypadku niepodjęcia działań w związku z wnioskiem, poinformujemy niezwłocznie – najpóźniej w przeciągu miesiąca od otrzymania wnioskiem, listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia jego otrzymania.

4. Odpowiedzi udzielamy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba, że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądałeś we wniosku przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

5. W sytuacji, gdy uznamy, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Ciebie jako osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, możemy zwrócić się z prośbą
o dodatkowe informacje, które nam to umożliwią.

6. Zasady pobierania opłat

a) Postępowanie w sprawie składanych wniosków, co do zasady jest nieodpłatne.

b) Jednakże, jeśli wykażemy, że Twoje żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

- naliczyć opłatę do wysokości kosztu udzielenia odpowiedzi lub

-odmówić podjęcia działań w związku z wniesionym żądaniem.

c) W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty Masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Prawa osób, których dane są przetwarzane na mocy przepisów RODO


1. Prawo dostępu do danych

Masz prawo do żądania dostępu do Swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji:
 • czy przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 • jaki zakres danych posiadamy,
 • w jakim lub w jakich celach posiadane dane przetwarzamy,
 • jakim odbiorcom udostępniliśmy Twoje dane,
 • czasie przetwarzania, jeśli jest to możliwe do ustalenia lub o planowanym okresie przechowywania tych danych,
 • przysługujących Ci prawach,
 • informacji o źródle pozyskania danych w sytuacji, gdy nie zostały zebrane od Ciebie.


Masz ponadto prawo do uzyskania kopii Swoich danych osobowych.

Na podstawie złożonego wniosku udzielimy Ci informacji bez opłat (z zastrzeżeniem sytuacji uciążliwego i regularnego zwracania się o kolejne kopie danych, to możemy pobrać opłatę
w rozsądnej wysokości) oraz bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań termin możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące, ale poinformujemy o takim przedłużeniu terminu w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.


2. Prawo do sprostowania danych


W sytuacji, gdy posiadane przez Nas Twoje dane osobowe są niezgodne lub błędne, Masz prawo do żądania ich sprostowania.
 • dane nieprawidłowe to takie, które nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi rzeczy, czyli dane nieprawdziwe. Prawidłowość danych ocenia się z perspektywy osoby, której dane dotyczą,
 • dane niekompletne to dane co prawda prawidłowe, ale niepełne.


3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)


Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.


Pamiętaj, że nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych np.

 • jeżeli dane osobowe są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 • gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie przepisów obowiązującego prawa,
 • gdy przetwarzanie wynika z związku z zawartą umową.


4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych


Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 • jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • dane osobowe nie są już Nam potrzebne, ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy, a
 • jednocześnie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
Pamiętaj, jednak, że:
 • prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie (negatywnie) wpływać na prawa i wolności innych osób, oraz
 • odpowiadając na wniosek o przeniesienie danych nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych ani przez osobę, której dane dotyczą, ani przez administratora, do którego dane są przenoszone.


6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Na skutek sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Tylko wniesienie sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jest bezwzględnie skuteczne.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo nie podlegać decyzji, która:

 • opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu,
 • wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub wpływa na Ciebie w istotny sposób.

Podejmowanie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych jest dopuszczalne, jeżeli decyzja spełnia przynajmniej jeden z trzech warunków:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a nami,
 • jest dozwolona przepisami prawa,
 • opiera się Twojej zgodzie.

Uwaga: Decyzje podejmowane z udziałem człowieka (tj., gdy człowiek ma bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji) nie podlegają powyższemu zakazowi.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.