----Działka pod usługi Nowa Iwiczna---

Działka (Usługowa) na sprzedaż
3 500 000 PLN, Pow. 10 762 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
10 762 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Nowa Iwiczna
Numer oferty:
ARM759475
Cena za m2:
325.22 PLN
Działka usługowa w Nowej Iwicznej, położona w bardzo dobrej lokalizacji tuż obok stacji PKP Nowa Iwiczna i planowanego miejskiego parkingu.
Idealna pod różnego rodzaju usługi. 

Plan miejscowy wyznacza tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na
rysunku planu symbolem U/M.
§ 58
1. Podstawowym przeznaczeniem terenów oznaczonych symbolem U/M są usługi handlu, gastronomii,
rzemiosła, administracji - których uciążliwość nie wykracza poza granice ich lokalizacji i które nie są zaliczone do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie domów wolnostojących lub bliźniaczych.
2. Na terenach przewidzianych pod usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną plan miejscowy dopuszcza ponadto lokalizację następujących funkcji:
a. zieleni osiedlowej i innej zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień;
9
b. wewnętrznych dróg dojazdowych (nie publicznych) niezbędnych dla obsługi zespołów zabudowy i usług oraz parkingów.
3. Plan miejscowy dopuszcza lokalizowanie na działkach garaży i innych budynków pomocniczych wolnostojących, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, w tym usług wymienionych w ust.2,pkt a) pod warunkiem zachowania linii zabudowy i wszystkich innych wymagań dotyczących zabudowy (§54-56).
§ 59
Dla terenów usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej plan miejscowy wprowadza następujące
ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu:
1. Plan miejscowy ustala intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5, przy czym
minimalna intensywność zabudowy z wykluczeniem stosowania definicji o której mowa w §6 ust. 1
lit. e.
2. Plan miejscowy ustala minimalną powierzchnię działki wielkości 800 m2.
3. Maksymalny procent zabudowy - 25%
4. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej - 50%.
5. Plan miejscowy dopuszcza realizację na jednej działce najwyżej jednego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wolnostojącego.
6. Rysunek planu wskazuje obowiązujące linie zabudowy.4
§ 60
Dla terenów usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej plan miejscowy wprowadza następujące
ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników zabudowy:
1. wysokość budynków - do dwóch i pół kondygnacji, przy zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku 12,0 m;
2. zalecenie stosowania spadzistych dachów, o kącie nachylenia połaci od 20o do 45o; 3. szerokość elewacji frontowej budynków w granicach: 8 m - 15 m;

Zapraszam do kontaktu po więcej informacji. 


Nieprawidłowy adres E-mail