---Działka usługowa, Ursynów przy węźle POW----

Działka (Usługowo-mieszkaniowa) na sprzedaż
2 400 000 PLN, Pow. 1 044 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
1 044 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Warszawa Ursynów
Numer oferty:
ARM391027
Cena za m2:
2298.85 PLN
Oferujemy działkę objętą MPZP z przeznaczeniem usługowym o powierzchni 1044m2 zlokalizowaną w okolicy zjazdu z POW na ul. Puławską, w sąsiedztwie innych budynków usługowych. 
Wymiary około 24 x 42m.
Dopuszczalna wysokość do 12,0 m - dla dominant ustala się wysokość od 15,0 m do 18,0 m.

Zapisy MPZP:

Dla terenów o funkcji usługowej z zachowaniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem UM:
1. dopuszcza się realizację obiektów administracyjno - biurowych, hoteli, oraz nieuciążliwych obiektów usługowych (handlu, gastronomii, turystyki itp.), z zastrzeżeniem
§ 27 pkt 13;.
2. dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przebudów zalecając zmianę funkcji mieszkaniowej na usługową;.
3. wyklucza się lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej;.
4. w zasięgu uciążliwości hałasowej tras komunikacyjnych A,B,C ustala się nakaz stosowania w budynkach zabezpieczeń przeciwhałasowych określonych normami
dotyczącymi zabezpieczeń przeciwhałasowych budynków;.
5. wyklucza się lokalizację funkcji mogących powodować stałe lub okresowe uciążliwości, w tym obiektów magazynowych, hurtowni, składów, stacji paliw, obiektów
produkcyjnych;.
6. wyklucza się realizację nowej oraz rozbudowę istniejącej wolnostojącej zabudowy o funkcji gospodarczej i garażowej. Wyłącznie w przypadku braku garażu dla
istniejącego budynku jednorodzinnego dopuszcza się garaż wolnostojący maksymalnie na 2 samochody osobowe;.
7. dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy gospodarczej i garażowej na cele usługowe na warunkach określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu;.
8. ustala się zasadę sytuowania budynków w sposób ograniczający wpływ uciążliwości akustycznej ulicy na tereny zabudowy mieszkaniowej (np. równolegle do
ul. Puławskiej);.
9. dla obiektów zlokalizowanych w pierzei ul. Puławskiej, jako eksponowanych w krajobrazie miasta (przy trasie wlotowej do centrum) ustala się nakaz szczególnie
starannego doboru formy architektonicznej dostosowanej do krajobrazu oraz stosowania materiałów elewacyjnych o podwyższonym standardzie;.
10. ustala się nakaz zachowania 60% powierzchni biologicznie czynnej w przypadku odprowadzania wód opadowych do gruntu na teren własnej działki;.
11. ustala się zakaz stosowania ogrodzeń pełnych;.
12. miejsca postojowe dla samochodów ustala się na terenie działek własnych w ilości nie mniejszej niż 2 mp/ mieszkanie oraz 30 mp/ 1000 m2 powierzchni usługowej;.
13. nieprzekraczalne linie zabudowy, nie wrysowane na rysunku planu lub nie określone w ustaleniach szczegółowych, ustala się w odległości 4 m od linii rozgraniczającej
ulicy;.
14. ustala się nakaz zachowania istniejących na działkach wartościowych drzew zaznaczonych na rysunku planu.Nieprawidłowy adres E-mail