Działka URSYNÓW PYRY 8700m2

Działka (Usługowa) na sprzedaż
2 175 000 PLN, Pow. 8 700 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
8 700 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Warszawa Ursynów , Sporna
Numer oferty:
959810
Cena za m2:
250 PLN
Działka pod inwestycje w bardzo atrakcyjnym miejscu o pow. 8700m2.
Przewidziana jest pod zabudowę usługową. Działkę można podzielić na dwie.
Okolica o dużych możliwościach.
W bezpośrednim sąsiedztwie działki, na skrzyżowaniu projektowane są dwie duże ulice.
Obok przy działce projektowany jest przystanek autobusowy.
Aktualnie nie ma uzbrojenia (media). W najbliższym czasie są już przewidziane wydatki na uzbrojenie ulicy Spornej.

Zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego :
1)przeznaczenie podstawowe:
a) funkcje usługowe z zakresu biur, administracji, rozrywki, sportu, obsługi
finansowej, handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), gastronomii, zdrowia,
kultury, kultu religijnego, nauki, turystyki i wystawiennictwa,
b) zieleń urządzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) funkcje usługowe z zakresu rzemiosła (z wyjątkiem serwisów samochodowych i
stacji obsługi pojazdów), poczty i telekomunikacji, usług,
b) funkcje magazynowe;
3) dopuszcza się lokalizowanie funkcji innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 pod
warunkiem, że będą one stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku;
4) zakazuje się lokalizowania funkcji związanych ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej i szpitali;
5) zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń, które mogą powodować
przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza działką
budowlaną, na której są zlokalizowane, a w przypadku lokalizacji działalności
usługowej i technicznej w budynkach mieszkalno-usługowych poza pomieszczeniami,
w których są zlokalizowane; ponadto zakazuje się lokalizowania: stacji paliw (chyba
że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej), serwisów samochodowych, stacji obsługi
pojazdów i myjni - za wyjątkiem myjni samochodowych lokalizowanych w garażach
podziemnych;
6) zakazuje się możliwości lokalizacji zabudowy oraz działalności usługowej związanej
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
7) teren nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy
hałasu

Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania : tereny usług w zieleni
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
a) maksymalna wysokość zabudowy - 12 m,
b) maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej - 0,7,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - 30%,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 60%
Ustalona została maksymalna długość elewacji frontowych dla budynków usługowych i biurowych - nie więcej niż 80 m.

Bardzo atrakcyjna cena i działka biorąc pod uwagę, że inwestycje w okolicy ruszają.
Około 500m stacja SKM Dawidy.
Około 700m - droga S7 oraz S2 (obwodnica Warszawy).
W bardzo bliskim sąsiedztwie będzie przebiegać dalsza część drogi S7. Jest to niewątpliwie dodatkowy atut.
Część działki będzie odkupiona przez gminę na budowę dróg.

Dzięki bardzo rozwojowej lokalizacji, bliskości do głównych dróg i inwestycje jakie mają być realizowane wkrótce czynią tę nieruchomość bardzo atrakcyjną. Jest to niewątpliwie bardzo dobra lokata kapitału.

Zapraszamy do oglądania
Nieprawidłowy adres E-mail