Zasady przetwarzania danych osobowych przez AdReM Nieruchomości sp. z o.o.


Szanujemy prywatność osób, których dane osobowe przetwarzamy, dlatego zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami, którymi kierujemy się w Naszej codziennej pracy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

Ustalone zasady mają na celu zapewnić:
  • zgodność przetwarzania z prawem oraz
  • właściwy poziom bezpieczeństwa.
Jako Administrator przetwarzanych danych osobowych informujemy, że:

  • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzamy dane osobowe: użytkowników strony www.ad-rem.com.pl i portalu społecznościowego oraz osób korzystających z udostępnionych form komunikacji elektronicznej, klientów spółki w związku z zawartymi zobowiązaniami umownymi, pracowników i współpracowników oraz osób reprezentujących Klienta lub podmiot współpracujący,
  • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania. Obowiązek ten może być spełniony wielowarstwowo, a celem przyjętego rozwiązania jest ograniczenie zakresu informacji przekazywanej na raz, umożliwienie Państwu wrócenia do informacji w każdej dowolnej chwili oraz troska o środowisko w zakresie ograniczenia dystrybuowania treści przekazywanej informacji w formie wydruku,
  • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres,jaki jest niezbędny. Przeprowadzamy regularne oceny adekwatności, na podstawie których oceniamy proporcjonalność pozyskiwanych danych w stosunku do celu ich przetwarzania, w sytuacji, gdy uznamy, że zakres przetwarzanych danych osobowych jest zbyt szeroki zmieniamy go, tak aby nie naruszał Państwa prawa do prywatności,
  • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na Pana/Panią. Przeprowadzamy regularne audyty bezpieczeństwa, na podstawie których oceniamy ryzyko naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych przez Nas Państwa danych osobowych, a w sytuacji, gdy ocena wystąpienia ryzyka jest wysoka podejmujemy niezbędne kroki w celu jego zminimalizowania. Wszystko z troską o bezpieczeństwo danych osobowych,
  • zapewniamy realizację praw przysługujących na mocy przepisów RODO, osoby fizycznej, której dane przetwarzamy. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO oraz jak wnieść wniosek o realizację danego prawa, przeczytaj tutaj,
  • w sytuacji, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które skutkować może negatywnymi konsekwencjami dla Pani/Pana, jako osoby fizycznej dotkniętej ujawnionym naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
- sms na podany numer telefonu
- wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail
- listownie na podany adres zamieszkania
- lub umieszczając informację na stronie www.ad-rem.com.pl

w powiadomieniu poinformujemy o naruszeniu, o możliwych konsekwencjach wynikających z naruszenia oraz przekażemy informacje jakie kroki należy poczynić, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wskazanych konsekwencji.