Warszawa

Działka (Budowlana) na sprzedaż
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia : 1 500 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Warszawa Ursynów
  • Numer oferty : 254889
  • Cena za m2 : 800 PLN

Działka budowlana zlokalizowana na Ursynowie blisko wjazdu na Południową Obwodnicę Warszawy i Lasu Kabackiego.
Powierzchnia 1500 m2, zgodnie z Planem Miejscowym pod zabudowę jednorodzinną lub bliźniacza do 10,5 m wysokości.
Teren PBC 70%

Zapraszam na prezentację.

Na terenach ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN 2, obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 1) dopuszcza się jedynie realizację zabudowy jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących lub bliźniaczych, 2) nieprzekraczalna wysokość zabudowy wynosi 10,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu, 3) minimum 70% powierzchni działki budowlanej musi być biologicznie czynne i umoŜliwiać bezpośrednie przesiąkanie wód opadowych do podziemnych warstw wodonośnych, 4) dopuszcza się realizację usług wbudowanych w budynki mieszkalne - ale jedynie takich, których uciąŜliwości nie wykraczają poza wnętrze budynku, 5) zakaz realizacji funkcji, które wywoływałyby potrzebę stałej obsługi samochodami cięŜarowymi, 6) wielkość działki budowlanej wynosić musi nie mniej niŜ 750 m2, dla budynku wolnostojącego i segmentu budynku bliźniaczego, 7) nakaz realizacji budynków gospodarczych i garaŜy w sposób zblokowany z budynkiem mieszkalnym